Milena Popović

Porodično savetovanje, profesionalna i školska orijentacija - Šta da upišem i kojim putem da krenem?

“Porodica simbolizuje covekove najdublje snove i strahove. To su snovi o ljubavi, intimnosti, stabilnosti, sigurnosti i zaštićensoti, ali i strahovi od napuštanja, gubitka, neusleha.” – Segal

Kao što je Segal rekao, porodica može biti najveći izvor podrške, utehe i ljubavi, ali i najveći izvor bola i tuge. Tako, porodica može istovremeno biti i deo problema i deo rešenja.

Školujući se na klasičan način u našem sistemu (osnovna škola, srednja, fakultet), negde sam stalno bila po diktatu da razumem stvari linearno, a to znači ovo je uzrok, ovo su posledice, a ovo su možda komplikacije, i da na taj način razumem. Vremenom sam se suočila s tim da su stvari mnogo više međusobno povezane (cirkularno), da jedno ponašanje izaziva drugo, zatim da to drugo ponašanje postaje uzrok i izaziva ovo prvo ponašanje da se menja.

I onda, učeći i saznavajući još više, razumela sam i fascinirala se mogućnostima ljudskog kontakta. Pronašla sam da je sistemska porodična terapija ta koja tako razume ljude, koja definiše da smo mi ljudska bića koja nastaju u kontekstu u odnosima sa drugima, da nijedno ljudsko iskustvo nije slobodno od međusobnih uticaja drugih, i negde to je bio ključni trenutak da se opredelim za ovaj pristup.

Još o meni...

Ogromno i značajno iskustvo koje sam stekla kroz porodičnu terapiju, pomoglo mi je u promeni perspektive, i načinu sagledavanja i razumevanja kako porodice tako i pojedinca.

U svom radu veliku pažnju posvećujem terapijskom odnosu. U svoj odnos sa klijentom, unosim empatiju sa klijentovim afektom, prihvatanje, posvećenost, koristeći načela sistemske porodične psihoterapije, u toplom i podržavajućem settingu za psihoterapijski rad.

Svaki klijent, pojedinac, par, ili porodica, jedinstven je i poseban, sa svojim unikatnim životnim stilom i putem, pa tako ni rešenja ne mogu biti univerzalna. Pomažem klijentima da rešavaju i prevazilaze probleme i krize kao što su anksioznost, depresivnost, porodične i bračne probleme, u procesu su razvoda, konflikte u interpersonalnim odnosima, osobama koje su u procesu gubitka i žalovanja.

Posebnu pažnju posvećujem deci koja ispoljavaju poremećaj ponašanja (izlivi besa, nasilničkog ponašanja, neposlušnost, izostajanje iz škole), kao i roditeljima i deci da se na zdrav i siguran način nose i adaptiraju sa različitim razvojnim zadacima (adolescentnim krizama, problemima sa učenjem, motivacijom), promenama i smetnjama, kao i akcidentnim životnim događajima i krizama (razvod roditelja, gubitak člana porodice).

Ukoliko želiš da zakažeš savetovalište/tretman sa Milena, to možeš uraditi klikom na dugme.
(Visited 19 times, 1 visits today)